Нашиот оддел за аналитички развој поврзан со нашиот центар за истражување и развој, кој го доби својот сертификат од Министерството за наука, индустрија и технологија во 2015 година, се состои од лаборатории со уреди со висока технологија.

Во лабораториите за аналитички развој постојат влажна хемија, лабораторија за физичка/хемиска анализа, лабораторија за инструментална анализа и лабораторија за анализа на гасна хроматографија (GC) и масен спектрометар (MS).


Во лабораториите за аналитички развој има силна кадровска структура, која се состои од квалификуван персонал во различни области, како што се органска хемија, аналитичка хемија и биохемија. Персоналот има завршено постдипломско и докторско образование, има висока компетентност и долгогодишно искуство во истражување и развој Секој член од персоналот постојано ги развива своите способности за изнаоѓање точни решенија во согласност со искуството, иновативната перспектива и променливите потреби и детално ги следи сите нови публикации во поглед на истражување и квалитет. Во овој опсег, академските студии се поддржани, а литературата за фармацевтскиот и аналитичкиот развој е посебен придонес со објавувањето на нашите студии во списанија со меѓународен индекс.


За повеќе од 50 земји, каде што нудиме здравствени услуги, се следат барањата на повеќе фармакопеи, како што се EP (Европска фармакопеја), USP (Фармакопеја на САД), BP (Британска фармакопеја), кои се меѓународно прифатени со директивите на TİTCK (Турска агенција за лекови и медицински помагала), ICH (Меѓународен совет за хармонизација на техничките барања за фармацевтски производи за човечка употреба), FDA (Управа за храна и лекови на САД), EMA (Европска агенција за лекови), за да се усогласат со принципите на GLP (Добри лабораториски практики) и се исполнети аналитичките барања според регулаторните студии.


Знаењето кое компанијата го има стекнато врз основа на светските регулативи и важноста што ја даваме на извозот, го унапреди знаењето и искуството на нашиот тим на повисоки нивоа. Во последните години, со напредувањето на технологијата, само спецификациите како што се количината на активната супстанција, униформноста на содржината, контролата на нечистотиите кои произлегуваат од влага, растворање, активна супстанција или помошна супстанција не се сметаат за доволни за прикажување на квалитетот на фармацевтските производи во однос на квалитетот на другите производи. Во националните и меѓународните регулативи, на кои подлежиме, како што се бара за нашите активности, се наложуваат контроли кои бараат напредни аналитички студии, како што е идентификација на непознати нечистотии во фармацевтските производи; генотоксична, канцерогена, тератогена контрола и контрола на нечистотиите; контрола на нечистотиите што може да се извлечат и истечат, кои можат да произлезат од примарните материјали за пакување или условите за складирање за време на стабилноста; определување на нитрозамин нечистотии, елементарна нечистотија и тешки метали, за некое време. Ја контролираме безбедноста и квалитетот на производите во оваа специјална лабораторија, која ја основавме со сопствен аналитички развоен кадар, без да зависиме од надворешни извори.


Ги спроведуваме сите студии со неколку специфични уреди во нашите лаборатории за аналитички развој, како што се HPLC траки со различни детектори, како LC-Q/TOF, LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS, трансдермален / Франц дифузионен клеточен систем, електрохемиски, флуоресценција, пропустливост на гел, спроводливост, индекс на рефракција, фото-диодна низа итн.

Нашиот оддел за аналитички развој кој е поврзан со центарот за истражување и развој ја зазема позицијата на најдобра лабораторија за истражување и развој во Источна Европа, земајќи предвид многу параметри, како што се специјализиран персонал, напредна лабораторија и опрема и способност за напредна аналитичка студија.